Algemene voorwaarden

Nico Bakker

Kanaal A nz 185

7881 KS

Emmercompascuum

06-33011368

 

info@verkeersschoolcompas.nl

 

KvK 57157340

BTW NL109619511B01

Rabobank NL.87.RABO.0180.507.923

Rijschool nummer 6578A1

Webshop-theorieles-verkeersschool-compas

 

Algemene voorwaarden Verkeersschool Compas

 

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van

de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens.

Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs die bij Verkeersschool Compas de rijopleiding verzorgen.

 

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.

1. Rij-instructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de

voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.

3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de les-overeenkomst,

wordt volledig benut voor het geven van rij-instructie.

4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft

beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de

rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend

motorrijtuig van hetzelfde of gelijkwaardige type geregeld.

5. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.

6. Roken

In de lesauto wordt niet gerookt.

 

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.

1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de

rijles. Door de rij-instructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht

genomen.

2. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de

volledige les-prijs in rekening gebracht.

3. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 24 uur van tevoren

aan de rij-instructeur te worden gemeld.

(zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).

4. De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te

volgen.

5. Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen

rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.

6. Alcohol/Drugs

Aangezien het wettelijk verboden is om een voertuig te besturen wanneer men onder

invloed van; alcohol of geestverruimende middelen is, is het ook verboden om onder

invloed van een van deze middelen een rijles te volgen. Wanneer dit het geval is zal de

rijles niet doorgaan en toch verrekend worden.

(primair is hierin de eigen verantwoordelijkheid, bij twijfel zal de instructeur hierin een

besluit nemen)

7. Identiteitsbewijs

Je bent verplicht om een juridisch geldig identiteitsbewijs bij je te dragen, dit om

tijdens een politiecontrole aan te kunnen tonen dat je de noodzakelijke leeftijd hebt

bereikt. (geldig zijn; identiteitskaart of paspoort)

8. Ogen

Laat bij een opticien je ogen testen, wanneer dit niet recent gebeurt is.

 

Artikel 4. Betalingsregeling.

1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de

afgesproken datum te voldoen. Alle les- en examengelden dienen te zijn

betaald voordat er een examen plaats vindt.

2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.

3. De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van de les-overeenkomst de lesprijs

te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om de les-overeenkomst

te ontbinden van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot 2 weken na

kennisneming van de prijsverhoging.

4. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum

aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.

5. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het

reserveren van het examen te staken.

6. Indien men een pakket of strippenkaart heeft gekocht dient men deze binnen een jaar te gebruiken, daarna is deze niet meer geldig en moet men opnieuw betalen.

7. Bij het op tijd opzeggen ( 7 dagen van te voren)van geplande rijlessen en men niet verder

meer wil lessen bij verkeersschool Compas, kan men het al betaalde geld terug krijgen,

mits schriftelijk aangevraagd.

 

Artikel 5. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen:

Gegeven door bevoegde rij-instructeurs,

met een tijdsduur van minimaal 90 minuten die volledig worden benut

voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden.

Categorie B vanaf 16,5 jaar.

 

Artikel 6. Praktijkexamen.

1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR

wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra

rijlessen bij de cursist in rekening.

2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als

hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat

a. De cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit

d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool

kan aantonen.

Wel moet dan €16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.

b. Een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rij-instructeur

is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het

praktijkexamen wordt begraven.

c. Het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter

beschikking is.

d. Het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit

geval voor, dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt

aangevraagd.

3. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient

hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

 

Artikel 7. Examengeld.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de

rekening van Verkeersschool Compas of contant te worden voldaan.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing,

aan- of overrijding tijdens de rijles en het praktijkexamen.

2. Verkeersschool Compas is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet

en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen

of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

3. Verkeersschool Compas is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële

consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring,

onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 9. Beëindiging rijopleiding.

1. Indien Verkeersschool Compas haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder

kosten stoppen met de rijopleiding.

De Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om dusdanig dringende reden(en)

dat van hem/ haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te

continueren. Verkeersschool Compas zal in dit geval het tegoed minus betaalde

examengelden en administratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

 

Artikel 10. Klachtenregeling.

1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rij-instructeur een

beroep doen op de bemiddeling door de rijschool.

2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de rijschool worden gemeld of

schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.

3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de

rechter voor gelegd.

4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.